Audyt prawny

Kancelaria oferuje także swoim Klientom biznesowym możliwość wykonania audytu prawnego (szczegółowej analizy prawnej) zarówno przedsiębiorstwa Klienta jak i innych podmiotów gospodarczych leżących w kręgu zainteresowań Klienta.

 

Podstawowym celem audytu prawnego jest dokonanie wszechstronnego i kompleksowego sprawdzenia sytuacji przedsiębiorstwa pod kątem spełniania przez przedsiębiorstwo wymagań określonych przepisami prawa, aktualnej kondycji finansowej przedsiębiorstwa, majątku przedsiębiorstwa, funkcjonujących w przedsiębiorstwie regulacji mających charakter wewnętrzny, ocena wiążących przedsiębiorstwo umów oraz analiza toczących się postępowań sądowych, egzekucyjnych i administracyjnych.

 

Wykonanie audytu prawnego i uzyskanie dzięki temu praktycznych informacji o danym przedsiębiorstwie pomocne jest w szczególności przy planowanych inwestycjach, obejmujących przejęcie innego podmiotu gospodarczego, połączenie się z innym podmiotem gospodarczym czy nabycie innego podmiotu gospodarczego lub jego zorganizowanej części.

 

Kompleksowy audyt prawny podmiotu obejmuje szczegółową analizę:

  • zgodności działalności podmiotu z obowiązującymi przepisami prawa wraz z analizą ustawodawstwa regulującego działalność badanego podmiotu gospodarczego,

  • organizacji i funkcjonowania podmiotu, w tym działalności organów danego podmiotu gospodarczego,

  • stanu prawnego nieruchomości,

  • stanu prawnego ruchomości, wartości niematerialnych i prawnych, w tym posiadania wymaganych prawem do prowadzenia określonej działalności gospodarczej decyzji, koncesji, zezwoleń i licencji,

  • zawartych przez Klienta umów handlowych i ich wpływu na działalność badanego podmiotu gospodarczego,

  • toczących się postępowań administracyjnych, sądowych i egzekucyjnych,

  • standu zatrudnienia badanego podmiotu gospodarczego

  • innych obszarów działalności w zależności od specyfiki działalności badanego podmiotu gospodarczego.