Kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych

Jednym z podstawowych obszarów działalności Kancelarii jest doradztwo prawne w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zarówno tych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych jak
i spółek prawa handlowego.

 

W ramach kompleksowej obsługi prawnej Kancelaria zapewnia:

  • bieżącą obsługę korporacyjną (m. in. w zakresie przygotowywania dokumentacji dotyczącej zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, zebrań wspólników, obrad zarządów i rad nadzorczych spółek, spraw rejestrowych, zmian umów i statutów spółek, zbywania udziałów, akcji, podwyższania, obniżania kapitału zakładowego, umarzania udziałów, akcji i wielu innych sprawa przypisanych do specyfiki działalności w określonej formie prawnej,

  • tworzenie i opiniowanie umów handlowych związanych z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą,

  • sporządzanie informacji prawnych oraz opinii w zakresie stosowania przepisów prawa i zmian w tych przepisach,

  • bieżące udzielanie porad prawnych z zakresu obowiązującego prawa (w zależności od potrzeb Klienta: telefonicznie, drogą elektroniczną, bądź w Kancelarii lub w siedzibie Klienta),

  • windykację należności od dłużników Klienta, dochodzenie należności w stosownych postępowaniach sądowych (elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym), prowadzenie w imieniu Klienta postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych wobec dłużników Klienta, którzy pomimo prawomocnego orzeczenia sądu nadal uchylają się od spłaty należności,

  • reprezentację swoich Klientów w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi, organami administracji państwowej i samorządowej, organami administracji podatkowej, Sądem Najwyższym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,

  • reprezentację swoich Klientów wobec ich kontrahentów, wierzycieli oraz dłużników,

  • monitorowanie zmian w przepisach prawa związanych z przedmiotem działalności danego Klienta i bieżące informowanie o tych zmianach,

  • uczestniczenie w prowadzonych przez Klienta negocjacjach z jego kontrahentami, w tym dotyczącymi łączących Strony umów bądź polubownego zakończenia zaistniałego pomiędzy Stronami sporu bez konieczności rozwiązywania go na drodze sadowej,

  • obsługę prawną realizowanych przez Klienta przedsięwzięć gospodarczych, w tym związanych z przejmowaniem innych podmiotów gospodarczych bądź poszczególnych części ich majątku, nabywaniem lub zbywaniem udziałów/akcji w innych podmiotach gospodarczych, nabywaniem i zbywaniem przez Klientów nieruchomości i innego wartościowego mienia.

W sprawach niewymagających pogłębionej analizy prawnej danego stanu faktycznego, podmiot któremu doradza Kancelaria może uzyskać poradę prawną/informację prawną w każdym czasie przez telefon lub/i drogą poczty elektronicznej. Ponadto w przypadku planowanych zmian przepisów prawnych, odnoszących się do działalności gospodarczej obsługiwanego podmiotu, Kancelaria przygotowuje na bieżącą dla Klienta informacje prawne w zakresie planowanych zmian przepisów prawa.