Odzyskiwanie własności nieruchomości

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu postępowań administracyjnych i sądowych mających na celu odzyskanie przez dawnych właścicieli bądź ich spadkobierców praw do własności nieruchomości przejętych w przeszłości przez Skarb Państwa w drodze wadliwych decyzji lub innych aktów prawnych organów administracji publicznej. Nierzadko zdarzało się, iż wydawane przez organy administracji publicznej decyzje lub inne akty prawne powodujące przejęcie własności nieruchomości osób fizycznych i prawnych na rzecz Skarbu Państwa były niezgodne z obowiązującymi wówczas przepisami prawa. Sytuacja taka skutkuje tym, iż obecnie byli właściciele nieruchomości oraz ich następcy prawni mają możliwość podjęcia stosownych działań zmierzających do wyeliminowania z obrotu prawnego wadliwych decyzji i innych aktów prawnych na podstawie których organy administracji publicznej przejmowały nieruchomości na własność Skarbu Państwa. Wyeliminowanie z obrotu prawnego decyzji i innych aktów prawnych, w oparciu o które następowała utrata prawa własności nieruchomości, otwiera przed poprzednimi właścicielami lub ich następcami prawnymi możliwość dochodzenia w postępowaniu sądowym przed sądem cywilnym zwrotu prawa własności nieruchomości, które nadal należą do Skarbu Państwa bądź też w określonych przypadkach domagania się odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości.

 

Kancelaria prowadzi postępowania o odzyskanie prawa własności nieruchomości przejętych na własność Skarbu Państwa na podstawie przepisów:

  • dekretu z dnia 5 września 1947 r. o przejściu na własność Państwa mienia pozostałego po osobach przesiedlonych do ZSRR,

  • dekretu z dnia 27 lipca 1949 r. o przejęciu na własność Państwa nie pozostających w faktycznym władaniu właścicieli nieruchomości ziemskich, położonych w niektórych powiatach województwa białostockiego, lubelskiego, rzeszowskiego i krakowskiego,

  • dekretu z dnia 28 września 1949 r. o zmianie dekretu z dnia 5 września 1947 r. o przejściu na własność Państwa mienia pozostałego po osobach przesiedlonych do Z.S.R.R.

Ponadto możliwość ubiegania się przez byłych właścicieli lub ich następców prawnych o zwrot nieruchomości wywłaszczonych na rzecz Skarbu Państwa wynika z przejęcia tych nieruchomości na podstawie przepisów:

  • dekretu z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej,

  • dekretu z dnia 28 listopada 1945 r. o przejęciu niektórych nieruchomości ziemskich na cele reformy rolnej i osadnictwa,

  • ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej,

  • dekretu z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich,

  • ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości,

  • ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.