Prawo nieruchomości

Kancelaria specjalizuje się także w doradztwie na rzecz Klientów w sprawach związanych z szeroko rozumianą tematyką prawa nieruchomości, w tym obrotem nieruchomościami. Działania Kancelarii w tym zakresie ukierunkowane są na dostarczenie Klientom kompleksowej informacji dotyczącej stanu prawnego określonej nieruchomości i zabezpieczeniem Klientów przy podejmowaniu działań prawnych związanych z obrotem nieruchomościami. Ponadto Kancelaria w sprawach związanych z prawem nieruchomości współpracuje z notariuszami i geodetami, przez co zapewnia sprawną realizację spraw dotyczących nieruchomości na rzecz swoich Klientów.

 

Oferta Kancelarii w zakresie prawa nieruchomości obejmuje w szczególności:

  • wykonywanie audytów prawnych nieruchomości,

  • kompleksową pomoc prawna związaną z nabyciem lub zbyciem nieruchomości, w tym doradzanie optymalnych rozwiązań podatkowych związanych z nabyciem lub zbyciem nieruchomości,

  • regulowanie stanu prawnego nieruchomości, w szczególności prowadzenie postępowań przed sądem wieczystoksięgowym, postępowań o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, postępowań z zakresu prawa spadkowego, postępowań o zasiedzenie nieruchomości,

  • opiniowanie umów dotyczących nieruchomości, w szczególności przedwstępnych umów sprzedaży, przyrzeczonych umów sprzedaży nieruchomości, umów związanych z gospodarczym korzystaniem z nieruchomości (umów najmu, dzierżawy, umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, użytkowania, zarządzania nieruchomościami), umów kredytowych zawieranych w celu finansowania zakupu nieruchomości, itp.,

  • prowadzenie postępowań związanych z użytkowaniem wieczystym nieruchomości, w tym związanych z aktualizacją opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, przenoszeniem użytkowania wieczystego, przekształcaniem użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

  • prowadzenie postępowań w przedmiocie zniesienia współwłasności nieruchomości, działów spadku w skład których wchodzi nieruchomość,

  • reprezentowanie Klientów przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi w sprawach związanych z nieruchomościami, w tym w sprawach związanych z uchwalaniem i zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zmianą dotychczasowego przeznaczenia nieruchomości, itp.,

  • doradztwo w procesach inwestycyjnych realizowanych przez Klientów na nieruchomościach, w tym w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w celu uzyskania decyzji administracyjnych wymaganych przy realizacji zaplanowanych inwestycji.