Prawo pracy

Obszar zainteresowań Kancelarii obejmuje także spektrum spraw związanych z szeroko pojętym prawem pracy. Kancelaria zajmuje się sprawami dotyczącymi zarówno indywidualnych stosunków prawa pracy jak i sprawami dotyczącymi problematyki zbiorowego prawa pracy, w tym zwolnień grupowych, związków zawodowych, układów zbiorowych pracy oraz sporów zbiorowych.

 

Oferta Kancelarii w zakresie prawa pracy obejmuje w szczególności:

  • doradztwo prawne w zakresie przygotowywania dokumentacji pracowniczej dotyczącej nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunku pracy, umów cywilnoprawnych oraz kontraktów menedżerskich,

  • doradztwo prawne w zakresie przygotowywania regulaminów wynagradzania pracowników, regulaminów premiowania, regulaminów pracy,

  • doradztwo prawne w zakresie przygotowywania dokumentacji związanej z przejęciem zakładu pracy bądź jego części przez innego pracodawcę na podstawie art. 231 Kodeksu pracy,

  • doradztwo prawne oraz udział w negocjacjach związanych z przygotowywaniem i przyjęciem układów zbiorowych pracy i pakietów socjalnych,

  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych przed sądami pracy w sprawach dotyczących odszkodowań za nieuzasadnione bądź niezgodne z przepisami prawa rozwiązania stosunku pracy, przywrócenia do pracy, uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, niewypłaconego wynagrodzenia, ustalenia istnienia stosunku pracy, odszkodowań związanych z zawartą umową o zakazie konkurencji, odszkodowań związanych z naruszeniem zasady równego traktowania w zatrudnieniu (dyskryminacji), odszkodowań związanych z lobbingiem.