Prawo procesowe

Kancelaria prowadzi w imieniu Klientów zlecone sprawy na wszystkich etapach postępowania przed sądami powszechnymi (w tym sprawy związane z windykacją należności), sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi.

 

Oferta Kancelarii w zakresie prawa procesowego obejmuje w szczególności:

  • porady prawne, przygotowywanie informacji i opinii prawnych dotyczących zleconych spraw, które mogą zostać poddane rozstrzygnięciu właściwych instytucji,

  • reprezentowanie Klientów na etapie postępowania przedsądowego w celu polubownego rozwiązania zaistniałych sporów, z jak największą korzyścią dla reprezentowanych Klientów,

  • udział w negocjacjach, mediacjach i innych postępowaniach z udziałem Klientów, mających na celu ugodowe zakończenie powstałego sporu, z jak największą korzyścią dla reprezentowanych Klientów,

  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu prawa cywilnego (w tym prawa rzeczowego i zobowiązań), prawa gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi w sprawach z zakresu prawa administracyjnego,

  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach związanych z windykacją należności, począwszy od postępowania przedsądowego, po postępowanie sądowe (postępowanie nakazowe, upominawcze, elektroniczne postępowanie upominawcze), na postępowaniu egzekucyjnym kończąc.